Giani Sant Singh Ji Maskeen’s Thoughts on ‘One Nation, One Language’ 15 Years Ago

One Nation one language ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ਼ਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀਡੀਉ ਜਰੂਰ ਸੁਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਗਏ

Must listen & share

Leave a comment

Your email address will not be published.