Bathinda Court Dismisses Case Against Dera Sirsa Sadh Ram RahimShare this post