ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ ॥


Tags naam

Share this post

error: Content is protected !!