ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗੈ ਨ ਸੋਇ ॥ Dr.Gurinder Singh Ji (Batala Wale)

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
Basant Mehalaa 3 ||
ਤਿਨ੍‍ ਬਸੰਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥
They alone are in the spring season,
who sing the glorious praises of VaheGuru.
ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇ ॥੧॥
They come to worship VaheGuru with devotion,
through their perfect destiny. ||1||
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗੈ ਨ ਸੋਇ ॥
This mind is not even touched by spring.
ਇਹੁ ਮਨੁ ਜਲਿਆ ਦੂਜੈ ਦੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
This mind is burnt by duality and double-mindedness. ||1||Pause||
ਇਹੁ ਮਨੁ ਧੰਧੈ ਬਾਂਧਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
This mind is entangled in worldly affairs,
creating more and more karma.
ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਸਦਾ ਬਿਲਲਾਇ ॥੨॥
Enchanted by Maya, it cries out in suffering forever. ||2||
ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ॥
This mind is released, only when it meets with the True Guru.
ਜਮਕਾਲ ਕੀ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਨ ਫੇਟੈ ॥੩॥
Then, it does not suffer beatings by the messenger of death. ||3||
ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟਾ ਗੁਰਿ ਲੀਆ ਛਡਾਇ ॥
This mind is released, when the Guru emancipates it.
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥੪॥੪॥੧੬॥
O Nanak, attachment to Maya is burnt away
through the word of the Shabad. ||4||4||16||
~ Dhan Guru Amardaas Ji

Leave a comment

Your email address will not be published.